Žehnající ruce kohenů
Kněžské gesto požehnání roztaženými prsty obou rukou (opisují šin-šaddaj-všemohoucí)doprovázené slovy:“Nechť Ti bůh žehná a ochraňuje Tě, nechť pán nechá svou tvář zářit nad Tebou.“Symbolická dvojice rukou tedy znamená, že je zde pohřben Kohen, potomek prvního velkokněze Árona.
Dvě kamenné desky desatera
Motiv knihy na náhrobku naznačuje, že je zde pohřben znalec Tóry, nebo dokonce písař, či tiskař. Podle midráše nebylo desatero přikázání napsáno na papíře, ale na dvou deskách z kamene. Mnoho výtvarných řešení židovských rituálních předmětů včetně pomníku bylo ovlivněno tvarem těchto desek. (Midráš = rabínské studium a zároveň jeho výsledek- biblický komentář.)
Magen David-Davidova hvězda
Šesticípá hvězda(hexagram), původně starobylé magické znamení nazývané“ Magen David“(Davidův štít), se v židovské symbolice objevuje společně s pentagramem (pěticípá hvězda,Šalamounova pečeť). V roce 1948 Židé umístili hvězdu, kterou jim nacisté vnutili jako potupné znamení , s hrdostí do středu vlajky svého státu Izraele.
Koruna dobrého jména
Rabi Šimon pravil:“Jsou tři koruny-koruna Tóry, koruna kněžství, koruna království. Ale koruna dobrého jména je nade vše.“ Dvě z těchto korun jsou dědičné, ale druhé dvě může získat každý.
Vinný hrozen
Vinný hrozen symbolizuje království Boha, Izrael a dvanáct kmenů, zejména kmeny Judy a Josefa, které představují dvě formy židovské vlády : v exilu a v zemi izraelské.V obecnějším pojetí je hrozen symbolem samostatnosti Izraele.
Dvojice sloupů
Reliéf sloupu na obou stranách náhrobku je přímou narážkou na bronzové pilíře , běžně nazývané Jachin a Boaz (První Královská 7,21), a na jeruzalémský chrám, který pomáhaly podpírat. Skutečné sloupy se svými kosmickými souvislostmi (Slunce a Měsíc, dvě oči) byly rozbity již při zničení prvního chrámu Babyloňany.
Levitská souprava-konvice a mísa
Znamená to, že je zde pohřben potomek Leviho, třetího z dvanácti synů Jákobových. Posláním Levitů bylo přilnutí, připoutání židovského národa k Bohu.
Lev
Král zvířat je symbolem vladařské moci a nejoblíbenějším zvířetem v židovském umění. Lev bývá zobrazen například: v ležící podobě s blaženým úsměvem; zahalený do svatého modlitebního pláště; mrzutý lev s lidskými rysy, nebo jako dovádějící lvice, nevědomá si své síly.
Ryba
Ryby na náhrobcích znázorňují nejnižší živočišnou duši mrtvých.Mimo jiné zobrazovala jména, např. Fischel nebo Karpeles ( = ryba).
Nápisy na kamenech
Písmena, nápisy a jména se používala k dekoračním účelům v obdobích, kdy jiné formy zobrazení byly zakázány. Každému písmeni hebrejské abecedy se připisuje svatost. Určité kombinace písmen prý mohou stvořit i zničit život. (např. Golem). Židé nekladou na hroby svých zesnulých květiny, nýbrž oblázky. Květiny uvadnou, ale kámen je to nejbližší, čím se může hmota přiblížit věčnosti. I když skutečné květiny nejsou dovoleny, květinové nebo rostlinné motivy tesány do kamene jsou.